BP yrkar att detaljplanen skall omarbetas av följande skäl:

1. Här har en konsekvensanalys tagits fram av experter med avseende på kulturhistoriska värden och påverkan på riksintresset för kulturminnesvård och man kommer till att intresset kommer att påverkas negativt av den nya bebyggelsen i kvarteret Båtsmannen då det kommer att dominera sin omgivning visuellt och exploateringsmässigt.

Bortförklaringen för godkännande med att kvarteret ligger kollektiv trafiknära och bidrar till en angelägen kommunal och regional förtätning känns krystad och inte helt ärlig.

2. Föreslagna byggnader är alldeles för höga (12,8 m som högst) i förhållande till sin omgivning och nockhöjderna skall tas ner till samma nivå som Focushuset och cykel Svens hus.

Lämpligast är att högst tillåta 2 våningar.

3. Det känns som om exploatören lägger ribban för exploateringen och att kommunen bara skall köpa förslaget och utforma detaljplanen med de höga husen. Här är ett exempel där kommunen tidigt måste ha en egen uppfattning hur vi utformar planer i en känslig miljö i centrala Båstad. Här behövs mer samråd där politiken måste bli mer insatt och lägga mer tid på samråd med vår förvaltning.

4. Av remissvaren framgår att förslaget har ett mycket stort motstånd från Båstadborna som satt sig in i förslaget. Många ställer sig bakom föreningen för gamla Båstads yttrande.

Vi har aldrig sett ett så kompakt motsånd mot ett planförslag.

5. Vi motsätter oss inte en lägre mer anpassad byggande med glastaket som kommer att bli en stor trivselfaktor för de boende.

För Bjärepartiet

Bo Wendt, Gruppledare

Yrkande KS 201208