VI ÄLSKAR BJÄRE

Barnen är vår framtid.
Skolan är barnens framtid.

Mår personalen bra,
mår våra äldre bra.

VI ÄLSKAR BJÄRE

Barnen är vår framtid.
Skolan är barnens framtid.

Mår personalen bra,
mår våra äldre bra.

Vi vill utveckla det som gör Bjäre unikt.
Vi vill bevara det som gör att så många människor vill besöka Bjäre.
Vi vill odla de naturvärden som gör Bjäre så vackert.
Vi vill göra det på ett hållbart sätt.

Vård & omsorg

Vi vill verka för bra centralt boende för våra äldre och funktionshindrade i våra olika kommundelar, samt möjlighet till valfrihet, social samvaro och trygghet. Vi anser att de gamla, sjuka och svaga skall komma i första hand vid eventuella prioriteringar.

Skola & utbildning

Vi vill arbeta för alternativa utbildningar t.ex. genom yrkeshögskola och lärlingsutbildningar. Skapa attraktiva program som lockar elever till gymnasieskolan.

Naturvärden

Vi vill verka för en förstklassig såväl inre som yttre miljö. Miljöförstöring, på land, till havs och i luften skall motverkas med kraftiga medel. Grundvatten som dricksvatten.

Boende & byggande

Vi vill satsa på hyresrätter, trygghetsboende och egnahemstomter för att därigenom skapa varierat boende för våra innevånare till skäliga kostnader.

Trafik & kommunikation

Väl utbyggd kollektivtrafik skall finnas till alla kommundelar. Vi vill öka möjligheterna att promenera och cykla till de dagliga verksamheterna. Arbeta för Öresundståg som stannar både i Båstad och Förslöv.

Transparens

Vi vill arbeta för öppenhet och ärlighet inom politiken. Kommunen kämpar med ekonomin och vi vill lägga resurserna där de verkligen behövs, inte på onödig byråkrati och konsulter.

Bli medlem
Här

Genomförd politik 

1

Vård & omsorg

Påbörjade arbetet med ett nytt äldreboende i Förslöv, Haga park.  Förvaltningen fick nya lokaler i Trafikverkets tidigare kontor i Förslöv.

2

Skola & utbildning

Ny förskola i Förslöv uppförd, invigd 2018. Ny skolorganisation för kommunens skolor. Ändrades dock till viss del efter valet.

3

Kultur & fritid

 Ny friidrottsanläggning byggdes vid Örebäcksvallen. Dalmans park rustades upp.

4

infrastruktur

 Avtal om reningsverk med Laholm upprättats. Anslag till fastighetsunderhåll höjdes med 50%. Avtal med Sydvatten om dricksvatten till södra delarna upprättats.

5

Trafik & kommunikation

Nya stationer i Båstad och Förslöv med timmestrafik. Gång-, cykel- och ridväg på gamla banvallen. 

6

Trygghet

Genomfört omfattande DNA-märkningsprokjekt

Bjärepartiet på Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
8 months ago
Bjärepartiet

Bjärepartiets INSÄNDARE till tidningarna angående nerläggningen av busslinje 503.

Ny tidtabell katastrof för Förslövborna!

Skånetrafiken lägger den 10 december ner linje 503 mot Ängelholm, vilket innebär att inga bussar kommer att gå via Sandbäcksområdet, förbi Karstorp och Vantinge in till Ängelholm. Den tidigare halvtimmestrafiken i rusningstid med tåg blir nu en gång i timman.

Detta drabbar på följande sätt:

Alla äldre som bor i centrala Förslöv kring Bjärehallen tvingas gå (om de orkar) 700 m till närmaste hållplats vid Margretetorpsvägen för att ta bussen till stationen och sen tåget in till Ängelholm. Skall de till centrala Ängelholm får de byta en gång till och ta buss från Ängelholms station. Inte minst försvårar det resandet till lasarettet.

Det kommer drabba personal på Haga Park, skolan mm och andra arbetsplatser i Förslöv. Det är ex. vis redan svårt att rekrytera vårdpersonal som nu måste ta sig till och från stationen med endast ett tåg i timman i stället för med buss.

Elever som går i Ängelholm och alla Förslövsbor med arbetsplatser i Ängelholm måste nu i ur och skur ta sig till stationen och de får minst en timmes längre skol- och arbetsdag genom de indragna bussarna.

Det kommer drabba barnens
fritidsaktiviteter samt alla invånares sociala umgänge och deltagande i Ängelholms kulturutbud.

Det absolut allvarligaste med de indragna bussarna . I Förslöv har byggts många bostäder (Förslövs Ängar) de senaste åren och många har köpt bostad, där en av orsakerna har varit de goda kommunikationerna.

Sen kan man ju fundera hur klokt det är att dra ner på tågen i rusningstid när folk har anpassat sitt resande till tåg. Visar åter igen att man inte långsiktigt kan lita på kollektivtrafikens tidtabeller inför beslut att kanske sälja en bil.
Dessutom har dubbelspår byggts mellan Ängelholm och Helsingborg för 4 mkr! Det första man gör när det är klart är att halvera pågatågstrafiken.

Nej nu måste Skånetrafiken tänka om! Ny tidtabell är en fullständig katastrof!

Bo Wendt Bjärepartiet
Ingrid Edgarsdotter Bjärepartiet
... See MoreSee Less

8 months ago
Bjärepartiet

INTERPELLATION till kommunstyrelsens ordförande om ÅVC.

Båstad behöver en egen återvinningsanläggning.

På norra sidan bosätter sig allt fler männinskor och vi är ca 8-9000 personer som måste köra ca 60 km tur- och retur när vi skall lämna avfall i Ängelholm.

Båstad är den enda kommunen som har så långt avstånd från centralorten i hela NSR regionen och det håller inte längre. Övriga NSR kommuner har mindre än 5 km från centrum till sina avfallsanläggningar. Vi skall ha samma rättigheter som övriga medlemskommuner.

Det är självfallet inte hållbart ur miljöperspektiv. Vi föreslår att kommunledningen uppvaktar NSR och att man diskuterar med Laholms kommun om ett samarbete kring en ny anläggning med placering i Hemmeslöv, Allarp eller Skottorp området. Anläggningen skulle därmed serva drygt 15000 personer i Laholms södra delar och Båstads norra delar. Även delar av V Bjäre och Torekov skulle få närmare till den föreslagna anläggningen.

Är du beredd att driva frågan?

Bo Wendt
Bjärepartiet
... See MoreSee Less

8 months ago
Bjärepartiet

INTERPELLATION till Miljö-och byggnadsnämnden.

Förvaltningen har på delegation fattat beslut om bygglov för en avfallsanläggning för återvinning av trä- och trädgårdsavfall i Grevie vid Bjäre in. Utfarten på länsvägen är redan hårt belastad.

Inriktningsdokument för Grevie 2017 anger att trafikförbättrande åtgärder skall vidtagas i området. Ärenden av större vikt och principiell vikt skall tas av nämndens politiker.

Avfallsanläggningar är svårplacerade och många har synpunkter. 2019 inkom synpunkter från industrier i Förslöv som gjorde att kommunledningen backade kring en placering inom Bjäredalens industriområde.

Med stöd av ovan finner jag det anmärkningsvärt att miljö- och byggtjänstemän tar ett så stort och viktigt ärende på delegation. Man har inte ens bemötat sig att remittera ärendet till trafikverket.

Jag har genom åren noterat att mer och mer delegeras och att nämnden ställs inför fullbordat faktum.

Hur ser du på att detta ärende beslutades på delegation? Är du beredd att snarast se över nuvarande delegationsordning och överföra mer makt till politiken?

Bo Wendt
Bjärepartiet
... See MoreSee Less

8 months ago
Bjärepartiet

INSÄNDARE

Låt pensionärer få fortsätta att äta på Bjäre skola.

Bjärepartiet yrkade avslag på kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag och vill att servering av luncher fortsätter på Bjäre skola.

Efter motion från Bjärepartiet 2022 utreddes frågan om möjlighet för pensionärer att få äta på skolorna i Västra och Östra Karup. Endast i V Karup skola kom måltidsverksamheteen i gång. Nu efter 1 år vill Bjäre skola och måltidsverksamheten att det skall upphöra efter som det står i tjänsteskrivelsen att okända vuxna på skolområdet kan leda till att eleverna känner sig otrygga.

Vi har väldigt svårt att förstå att det fåtal pensionärer ( ca 1-5 personer) som äter på skolan skulle skapa en oro kring elevernas trygghet. Annars brukar det framhållas att det behövs mer vuxna ögon i skolmiljön för att skapa trygghet och motverka mobbning.

Vi finner det mycket anmärkningsvärt med alla problem som man drar fram i ärendet och konstaterar att det bara är 1 år sedan frågan utreddes och att man då ej kunde se de problem som nu anföres.

Vi beklagar att vi har sådant stuprörs tänkande och att man inte kan se de stora effekter detta kan ha ur social- och hälsosynpunkt för de som ej har förmåga att själv laga mat. Utbudet av alternativ är som bekant inte så stort i V Karup.

Bo Wendt
Ingrid Edgarsdotter
Claes Sjögren
Inge Henriksson

Bjärepartiet
... See MoreSee Less

11 months ago
Bjärepartiet

Lägg det nya demensboendet mittemot Willys.

Ett av Sveriges kommuners största problem framöver är att kunna rekrytera tillräckligt med personal till äldreomsorgen. I Båstad väntas antalet 80 åringar öka med 47 % mellan 2021 och 2031.
Nyligen byggda Haga Park är fullbelagt.
Båstad kommun planerar därför ett nytt äldreboende med inriktning på demens som skall vara klart 2026-2027.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 augusti att äldreboendet skall ligga på Karlslundsområdet i Grevie. I Nst den 16 augusti säger kommunalrådet att närheten till livsmedelsbutik och närliggande service samt kollektivtrafik varit avgörande. Även sett till översiktsplan och landskapsbildsskyddet var området den mest lämpliga platsen.
Det är ca 1000 m till Bjäre In och eftesom det är ett demensboende är det uteslutet att de boende skulle ha någon nytta av denna butik?
Om dessa argument är viktiga hade ju våra argument enligt nedan varit mycket bättre!

Bjärepartiet anser att demensboendet skall ligga i mittemot Willys av följande skäl:
1. Willys har utmärkta busskommunikationer och dessutom en tågstation på 500 m avstånd.
2. Här växer kommunen och personalrekryteringen blir mycket lättare då det även möjliggör att personalen kan resa från närliggande kommuner.

Sen är det också av största vikt att anhöriga kan komma och hälsa på sina sjuka makar och anhöriga. För detta krävs goda kommunikationer.
För oss i Bjärepartiet är lokaliseringen till Willys och Hemmeslöv självklar av ovan nämnda argument och vi står helt frågande inför kommunledningens beslut.

Bo Wendt
Partiledare
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

de finns flera faktorer som behöver beaktas och viktas när man bestämmer lokalisering av ett nytt boende. En av dom är närheten till kommunikationer, sett både ifrån personalförsörjning och tillgänglighet för besökande. En annan faktor är en stor tomt, möjlighet till fin utemiljö och aktiviteter/ promenader för de boende.

Tycker att politikerna borde besöka ett demensboende. Kanske inte borde ligga så nära en busshållplats.

1 years ago
Bjärepartiet

INTERPELLATION till kommunstyrelsens ordförande.

Gävle 18 augusti 2021, Bjärehalvön 18 augusti 2022.
Det som är gemensamt är mycket nederbörd på kort tid som orsakat enormt stor skada på privat och almän egendom.

Båstad centralort har en känsligt läge vid mycket nederbörd på kort tid då mycket vatten skall ner för åsen i våra små bäckar. Samma förhållande gäller delar av Förslöv som avvattnas via Förslövsbäcken.

Vilka åtgärder har kommunen vidtagit sedan den 18 augusti och vilka åtgärder kan vi vidtaga framöver?

Bo Wendt
Bjärepartiet
... See MoreSee Less

1 years ago
Bjärepartiet

Bjärepartiet vill att det nya vårdboendet ska ligga i Hemmeslöv eller i Grevie by.

Bjärepartiet vill att man parallellt utreder lokalisering av ett nytt Särskilt Boende (SäBo) för personer med kognitiv svikt i a/ Hemmeslöv (mittemot Willys där färdig plan är beslutad) och b/ Grevie 38:1 (Grevie by, även kallad Travbanan). Båda dessa alternativ har flera fördelar jämfört med de fyra förslag som föreligger. I Grevie by kan man samarbeta med Almgården, ett befintligt Silvia-certifierat boende för personer med kognitiv svikt/ demens.

Ett stort problem framöver är att kunna rekrytera personal till äldreomsorgen och hur personalen ska ta sig till och från arbetet. Det finns bra kommunikationer till och från våra båda förslag.

Vi vill se en lokalisering till en plats där man kan bygga ett boende på en stor tomt, (”park”), att det skapas en fin utemiljö och att arbetskraften bor nära eller kan använda bra kollektivtrafik.

Vid KS sammanträde i mars beslutades att vårt nya SäBo ska ligga i V Karup eller Grevie. Av diskussionen i KS och i Vård- och omsorgsnämnden kan man dra slutsatsen att Samverkan för Bjäre (styret) har alternativet intill Bjäre Skola i V Karup som förstahandsval. Vi ser inte att de önskemål som listats uppfylls där.

Vi i Bjärepartiet anser att vårt nya SäBo ska placeras på bästa möjliga plats, med optimal tillgänglighet för personal och besökande. För oss i Bjärepartiet har en lokalisering till Hemmeslöv eller Grevie by stora fördelar och vi vill att man tar med dessa alternativ i lokaliseringsutredningen.

Bo Wendt, Bjärepartiet
Ingrid Edgarsdotter, Bjärepartiet
Claes Sjögren, Bjärepartiet
Eva Maltesson Bjärepartiet
... See MoreSee Less

1 years ago
Bjärepartiet

MOTION om förenkling att sätta solceller på tak. ... See MoreSee Less

MOTION om förenkling att sätta solceller på tak.
Ladda mer