VI ÄLSKAR BJÄRE

Barnen är vår framtid.
Skolan är barnens framtid.

Mår personalen bra,
mår våra äldre bra.

VI ÄLSKAR BJÄRE

Barnen är vår framtid.
Skolan är barnens framtid.

Mår personalen bra,
mår våra äldre bra.

Vi vill utveckla det som gör Bjäre unikt.
Vi vill bevara det som gör att så många människor vill besöka Bjäre.
Vi vill odla de naturvärden som gör Bjäre så vackert.
Vi vill göra det på ett hållbart sätt.

Vård & omsorg

Vi vill verka för bra centralt boende för våra äldre och funktionshindrade i våra olika kommundelar, samt möjlighet till valfrihet, social samvaro och trygghet. Vi anser att de gamla, sjuka och svaga skall komma i första hand vid eventuella prioriteringar.

Skola & utbildning

Vi vill arbeta för alternativa utbildningar t.ex. genom yrkeshögskola och lärlingsutbildningar. Skapa attraktiva program som lockar elever till gymnasieskolan.

Naturvärden

Vi vill verka för en förstklassig såväl inre som yttre miljö. Miljöförstöring, på land, till havs och i luften skall motverkas med kraftiga medel. Grundvatten som dricksvatten.

Boende & byggande

Vi vill satsa på hyresrätter, trygghetsboende och egnahemstomter för att därigenom skapa varierat boende för våra innevånare till skäliga kostnader.

Trafik & kommunikation

Väl utbyggd kollektivtrafik skall finnas till alla kommundelar. Vi vill öka möjligheterna att promenera och cykla till de dagliga verksamheterna. Arbeta för Öresundståg som stannar både i Båstad och Förslöv.

Transparens

Vi vill arbeta för öppenhet och ärlighet inom politiken. Kommunen kämpar med ekonomin och vi vill lägga resurserna där de verkligen behövs, inte på onödig byråkrati och konsulter.

Bli medlem
Här

Genomförd politik 

1

Vård & omsorg

Påbörjade arbetet med ett nytt äldreboende i Förslöv, Haga park.  Förvaltningen fick nya lokaler i Trafikverkets tidigare kontor i Förslöv.

2

Skola & utbildning

Ny förskola i Förslöv uppförd, invigd 2018. Ny skolorganisation för kommunens skolor. Ändrades dock till viss del efter valet.

3

Kultur & fritid

 Ny friidrottsanläggning byggdes vid Örebäcksvallen. Dalmans park rustades upp.

4

infrastruktur

 Avtal om reningsverk med Laholm upprättats. Anslag till fastighetsunderhåll höjdes med 50%. Avtal med Sydvatten om dricksvatten till södra delarna upprättats.

5

Trafik & kommunikation

Nya stationer i Båstad och Förslöv med timmestrafik. Gång-, cykel- och ridväg på gamla banvallen. 

6

Trygghet

Genomfört omfattande DNA-märkningsprokjekt

Bjärepartiet på Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
3 weeks ago
Bjärepartiet

Lägg det nya demensboendet mittemot Willys.

Ett av Sveriges kommuners största problem framöver är att kunna rekrytera tillräckligt med personal till äldreomsorgen. I Båstad väntas antalet 80 åringar öka med 47 % mellan 2021 och 2031.
Nyligen byggda Haga Park är fullbelagt.
Båstad kommun planerar därför ett nytt äldreboende med inriktning på demens som skall vara klart 2026-2027.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 augusti att äldreboendet skall ligga på Karlslundsområdet i Grevie. I Nst den 16 augusti säger kommunalrådet att närheten till livsmedelsbutik och närliggande service samt kollektivtrafik varit avgörande. Även sett till översiktsplan och landskapsbildsskyddet var området den mest lämpliga platsen.
Det är ca 1000 m till Bjäre In och eftesom det är ett demensboende är det uteslutet att de boende skulle ha någon nytta av denna butik?
Om dessa argument är viktiga hade ju våra argument enligt nedan varit mycket bättre!

Bjärepartiet anser att demensboendet skall ligga i mittemot Willys av följande skäl:
1. Willys har utmärkta busskommunikationer och dessutom en tågstation på 500 m avstånd.
2. Här växer kommunen och personalrekryteringen blir mycket lättare då det även möjliggör att personalen kan resa från närliggande kommuner.

Sen är det också av största vikt att anhöriga kan komma och hälsa på sina sjuka makar och anhöriga. För detta krävs goda kommunikationer.
För oss i Bjärepartiet är lokaliseringen till Willys och Hemmeslöv självklar av ovan nämnda argument och vi står helt frågande inför kommunledningens beslut.

Bo Wendt
Partiledare
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

de finns flera faktorer som behöver beaktas och viktas när man bestämmer lokalisering av ett nytt boende. En av dom är närheten till kommunikationer, sett både ifrån personalförsörjning och tillgänglighet för besökande. En annan faktor är en stor tomt, möjlighet till fin utemiljö och aktiviteter/ promenader för de boende.

Tycker att politikerna borde besöka ett demensboende. Kanske inte borde ligga så nära en busshållplats.

4 months ago
Bjärepartiet

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande.

Gävle 18 augusti 2021, Bjärehalvön 18 augusti 2022.
Det som är gemensamt är mycket nederbörd på kort tid som orsakat enormt stor skada på privat och almän egendom.

Båstad centralort har en känsligt läge vid mycket nederbörd på kort tid då mycket vatten skall ner för åsen i våra små bäckar. Samma förhållande gäller delar av Förslöv som avvattnas via Förslövsbäcken.

Vilka åtgärder har kommunen vidtagit sedan den 18 augusti och vilka åtgärder kan vi vidtaga framöver?

Bo Wendt
Bjärepartiet
... See MoreSee Less

4 months ago
Bjärepartiet

Bjärepartiet vill att det nya vårdboendet ska ligga i Hemmeslöv eller i Grevie by.

Bjärepartiet vill att man parallellt utreder lokalisering av ett nytt Särskilt Boende (SäBo) för personer med kognitiv svikt i a/ Hemmeslöv (mittemot Willys där färdig plan är beslutad) och b/ Grevie 38:1 (Grevie by, även kallad Travbanan). Båda dessa alternativ har flera fördelar jämfört med de fyra förslag som föreligger. I Grevie by kan man samarbeta med Almgården, ett befintligt Silvia-certifierat boende för personer med kognitiv svikt/ demens.

Ett stort problem framöver är att kunna rekrytera personal till äldreomsorgen och hur personalen ska ta sig till och från arbetet. Det finns bra kommunikationer till och från våra båda förslag.

Vi vill se en lokalisering till en plats där man kan bygga ett boende på en stor tomt, (”park”), att det skapas en fin utemiljö och att arbetskraften bor nära eller kan använda bra kollektivtrafik.

Vid KS sammanträde i mars beslutades att vårt nya SäBo ska ligga i V Karup eller Grevie. Av diskussionen i KS och i Vård- och omsorgsnämnden kan man dra slutsatsen att Samverkan för Bjäre (styret) har alternativet intill Bjäre Skola i V Karup som förstahandsval. Vi ser inte att de önskemål som listats uppfylls där.

Vi i Bjärepartiet anser att vårt nya SäBo ska placeras på bästa möjliga plats, med optimal tillgänglighet för personal och besökande. För oss i Bjärepartiet har en lokalisering till Hemmeslöv eller Grevie by stora fördelar och vi vill att man tar med dessa alternativ i lokaliseringsutredningen.

Bo Wendt, Bjärepartiet
Ingrid Edgarsdotter, Bjärepartiet
Claes Sjögren, Bjärepartiet
Eva Maltesson Bjärepartiet
... See MoreSee Less

7 months ago
Bjärepartiet

MOTION om förenkling att sätta solceller på tak. ... See MoreSee Less

MOTION om förenkling att sätta solceller på tak.
8 months ago
Bjärepartiet

Kommunens styre har infört minst resurser till skolan i hela Skåne, enligt NST. ... See MoreSee Less

Kommunens styre har infört minst resurser till skolan i hela Skåne, enligt NST.
11 months ago
Bjärepartiet

MOTION SFI-kör

SFI-kör i samarbete med kulturskolan. ungdomsgårdarna och SFI.

Båstads kommun ska i alla lägen sträva efter att vara en inkluderande kommun. Därför vill Bjärepatiet ge utökat uppdrag för samarbete mellan kulturskolan, ungdomsgårdarna och SFI.

Laholms kommun har ett brett, fördjupat och lyckosamt arbete via kulturskolan för barn, unga och vuxna. Detta arbete stärker samhörigheten; det ger gemenskap, kamratskap och inkluderar olika åldrar, socialgrupper och nationaliteter.

Deras arbete fångar upp, skapa mening och alternativ till det stillasittande och många gånger så destruktiva samhälle vi lever i idag.

Steg ett är att vi önskar att det startas upp en SFI-kör, likt den i Laholms kommun. Det finns överhuvudtaget ingen kör i vår kommun utom via kyrkan. Det ger inte möjlighet till den gemenskap som körsång ger. Flera av våra kommuninvånare delar inte kristna värderingar och kan därför inte delta i kyrkorummet.

En SFI-kör skulle med tiden kunna utvecklas till att ha två program - dels ren SFI-kör och dels en kör som är uppblandad med övriga sångintresserade i kommunen.

Vi vet alla vad sång, musik och rörelse betyder för att stärka gemenskapen och skapa glädje. Inom antropologin säger man att det bl.a. är så man förstärker och reproducerar sin kultur och gemensamma grund. Vi vet också att det ökar vårt välmående och öppnar våra sinnen.

Det är berikande att våra bjärebor får ta del av olika nationaliteters kultur via sång och musik. Med tiden kan det utvecklas med hjälp av eldsjälar, kulturskolan och ungdomsgårdarna. T.ex. kan det ge grund för fler kulturella uttryck som olika former av konst, kläder, mat, mm.

Med det sagt önskar Bjärepartiet uppdra åt tjänstemännen att utreda möjligheten för det angivna.

För Bjärepartiet
Helena Kruse
Bo Wendt
Marianne Eriksson-Mjöberg
Ingrid Edgarsdotter
Arne Tegsell
Helena Stridh
Eva Maltesson
Inge Henriksson
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Superbra initiativ!!!

12 months ago
Bjärepartiet

MOTION
SOLCELLSANLÄGGNING

Motion till kommunfullmäktige angående solcellsanläggning.

Bjärepartiet föreslår att vi snarast utreder anläggandet av en större solcellsanläggning på den av oss ägda marken, ca 10 ha i Eskiltorp i vattenskyddsområdet kring vår största och viktigaste vattentäkt. Platsen bedöms av oss som synnerligen lämplig med hänsyn till att marken ej får brukas normalt med hänsyn till vattenskyddet. Fördelarna med egen produktion av el i dessa tider behöver vi av naturliga skäl inte gå in på.

För Bjärepartiet
Bo Wendt
Arne Tegsell
Haakon Böcker
Karin Schmidt
Inge Henriksson
Helena Kruse
Eva Maltesson
Claes Sjögren
Helena Stridh
Ingrid Edgarsdotter
... See MoreSee Less

1 years ago
Bjärepartiet

TACK alla ni som gav oss förtroendet att förvalta era röster de kommande 4 åren!
Vi är självklart ledsna över vårt försämrade valresultat men kommer fortsätta att arbeta hårt och göra vårt bästa för kommunen och dess invånare.

Mvh Bjärepartiets partigrupp och styrelse.
... See MoreSee Less

Ladda mer