Partiprogram i korthet

Huvudpunkter i Bjärepartiets målprogram

Detaljerat program finns här.

  • Kommunal ledning och administration Vi vill arbeta för öppenhet och ärlighet inom politiken. Kommunen kämpar med ekonomin och vi vill lägga resurserna där de verkligen behövs, inte på onödig byråkrati och konsulter. Ekonomin lider av stora underskott och måste komma i balans snarast. Utbyggnaden av VA-nätet måste begränsas för att kostnaderna inte skall bli orimliga.
  • Boende och byggande Vi vill satsa på hyresrätter, trygghetsboende och egnahemstomter för att därigenom skapa varierat boende för våra innevånare till skäliga kostnader.
  • Trafik och kommunikation Väl utbyggd kollektivtrafik skall finnas till alla kommundelar. Vi vill öka möjligheterna att promenera och cykla till de dagliga verksamheterna. Arbeta för Öresundståg som stannar både i Båstad och Förslöv.
  • Skola och utbildning Vi vill arbeta för alternativa utbildningar t.ex. genom yrkeshögskola och lärlingsutbildningar. Skapa attraktiva program som lockar elever till gymnasieskolan. Vi vill verka för att arbete finns för dem som har genomgått högskoleutbildning på annan ort och vill komma hem igen.
  • Vård och omsorg Vi vill verka för bra centralt boende för våra äldre och funktionshindrade i våra olika kommundelar, samt möjlighet till valfrihet, social samvaro och trygghet. Vi anser att de gamla, sjuka och svaga skall komma i första hand vid eventuella prioriteringar.
  • Näringsliv och turism Vi vill verka för en hållbar turism året om som ger aktivitet i alla våra kommundelar. Det kommunala avgifterna för såväl privatpersoner som företagare skall hållas till självkostnadspriser.
  • Fritid, föreningsliv och kultur Vi vill skapa träffpunkter och aktivitetscentra för alla åldrar i alla våra kommundelar, och verka för ett aktivt föreningsliv inom såväl små som stora föreningar. Vi vill verka för ett attraktivt och aktivt kulturliv i kommunen året runt i alla kommundelar. Vi har mycket, men det behövs mer, opretentiösa musikaftnar, författarmöten mm. Musiklokaler för ungdomar.
  • Miljö Vi vill verka för en förstklassig såväl inre som yttre miljö. Miljöförstöring, på land, till havs och i luften skall motverkas med kraftiga medel.