Partiprogram

Kommunal ledning & administration

Den kommunala servicen är i stora drag bra, men behöver alltid ses över för förbättringar. Båstads kommun skall vara effektivt styrd och hushålla väl med skattebetalarnas pengar, och behandla de offentliga medlen som om de vore egna.

Bjärepartiet vill att privatiseringar av kommunal verksamhet skall ske med stor försiktighet. Kortsiktig ekonomisk vinst kan snart bli mycket kostsam då kommunens egen verksamhet utarmas och ineffektiviseras. Privata intressen får inte ta russinen ur kakan. Skolbarn och vårdbehövande får inte bli en handelsvara.

Våra politiker skall vara öppna med sina personliga engagemang och tydliggöra eventuella jävsituationer. Beslut skall endast tas utifrån medborgarkollektivets bästa. Beslut gentemot enskilda skall vara rationella och begripliga för den det angår.

Det skall vara lätt att nå den som är förtroendevald och att få information om kommunens agerande och beslutsfattande. Kommunen ska ha en effektiv ”one-stop” reception så att ett telefonsamtal skall räcka för att få rätt information.

Skatter och avgifter skall hållas på en så låg nivå som möjligt och vara förståeliga för medborgarna. Nuvarande tillsynsavgifter är orimliga. Våra skatter skall i första hand användas till vård, omsorg och skola.

Den kommunala tjänstemanna­organisationen skall vara effektiv och endast syssla med ärenden viktiga för kommunen.Tjänstemännen skall värderas med goda arbetsförhållanden så att de stannar i kommunen.

Boende & byggande

Båstads kommun har som vision: ”Båstads kommun ska året om vara attraktiv att bo och verka i, bygga på tradition och förnyelse, präglas av småskalighet, god miljö, omtanke och generositet”. En bra vision, men vi måste leva upp till den genom vårt agerande!

Bjärepartiet vill vara en god förvaltare av kommunens ekonomi, miljö, kultur och karaktär. Utveckling för utvecklingens egen skull skall inte vara styrande. Många av kommunens invånare har flyttat hit för miljöns skull, och denna skall därför inte förändras så att den upplevs som försämrad.

Översiktsplaner skall vara aktuella och klart visa var bostadsbyggnation är lämplig för att därigenom vara vägledande för hur kommunen skall utvecklas. Utvecklingen skall styras av kommunens politiker och inte av enskilda exploatörers önskemål.

Alla kommundelar skall få möjlighet att utvecklas, inte bara centralorterna. Vi vill att alla våra samhällen skall göras attraktiva året om genom välskötta grönområden och inbjudande infarter.

Det kommunala bostadsbolaget Båstadhem fyller en viktig funktion för kommunens utveckling och invånarnas bästa när marknadskrafterna inte fungerar.

Trots att Båstad är en trygg kommun förekommer både inbrott och olika typer av våldsbrott. Varje invånare måste kunna känna sig säker och trygg i sin bostad och på våra gator och torg.

Bjärepartiet vill därför:

 • verka för att utveckla och förbättra förutsättningar för bra åretruntboende i alla kommundelar.
 • uppmuntra inflyttning genom att skapa attraktiva boendemiljöer, skapa bättre förutsättningar för senior- och trygghetsboende samt ge goda valmöjligheter för den som sätter bo för första gången, likväl som för barnfamiljer och de äldre och för dem med funktionshinder.
 • värna om hyresrätten och uppmuntra nya upplåtelseformer som kooperativa hyresrätter, ägarlägenheter etc.
 • att Båstadhem skall vara den ledande fastighetsägaren för hyreslägenheter.
 • att vi arbetar med förebyggande brottsbekämpning samt att polisstationen är öppen varje dag samt får utökat öppethållande under kvällstid.
 • ha fler synliga poliser inom kommunen för ökad trygghet.
 • stödja grannsamverkan.
 • att det finns träffpunkter för gamla och unga i alla kommundelar.

Trafik & kommunikation

Båstads kommun måste anpassa trafikförhållandena i kommunen till den för årstiden rådande befolkningsmängden. Genom att skapa parkeringsplatser vid infarterna till Båstad centrum och erbjuda gratis busstrafik under sommarsäsongen mellan Prästliden/Norrviken och Hemmeslöv/Östra Karup kan vi minska belastningen på genomfartsleden genom centrum.

Bjärepartiet vill utöka kollektivtrafiken för såväl de boendes som för miljöns bästa. Vi vill arbeta med Skånetrafiken för att bussarna skall gå när de mest behövs.

Bjärepartiet vill därför:

 • förbättra busskommunikationerna inom hela kommunen och verka för olika alternativa kommunikationsmedel för pendling till arbete och studier.
 • fortsätta bygga gång- och cykelbanor över hela Bjäre komplett med utplacerade cykelpumpar.
 • verka för en väl fungerande färdtjänst för kommunens invånare.
 • ta bort parkeringsautomater och i stället använda P-skivor.

Skola & utbildning

Bjärepartiets målsättning är att varje elev ska lämna grundskolan med godkända, konkurrenskraftiga betyg. Kommunens skolor skall ge goda förutsättningar för en fortsatt utbildning i såväl teoretiska som praktiska yrken. För att stimulera inflyttning av barnfamiljer måste skolor finnas nära bostaden.

Vi vill ha bra skolor som är trygga och erbjuder studiero. Vi vill ha nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling av elever och pedagoger. Ingen skall behöva känna obehag för att gå till skolan eller till sin arbetsplats.

Vi vill dessutom säkra att vuxna som har behov av utbildning, såväl teoretisk som praktisk på grundläggande och gymnasial nivå, får tillgång till denna i kommunens egen regi. Detta är viktigt, inte minst för dem som inte har svenska som modersmål.

Bjärepartiet vill därför:

 • bevara den goda kvalitén inom alla skolformer genom god personaltäthet och välutbildade lärare.
 • specialpedagoger och stöd skall finnas för de elever som behöver det.
 • säkerställa en god arbetsmiljö för både elever och lärare.
 • att det skall finnas en väl fungerande grundvux/SFI utbildning.
 • verka för fungerande barnomsorg så att nyinflyttade kan få plats direkt.
 • att särskola och fritids bedrivs i kommunens egen regi för att undvika lång resor och långa dagar.
 • att programmen vid Båstads gymnasieskola ska vara så attraktiva att kommunens ungdom väljer det egna gymnasiet och att elever också kommer från grannkommunerna.

Vård & omsorg

Bjärepartiet vill alldeles speciellt värna om samhällets hjälpbehövande; de gamla, sjuka och funktionshindrade.

Alla kommuninvånare som behöver vård ska oavsett vårdform få ett professionellt  omhändertagande av högsta kvalitet präglat av empati.

Mår personalen bra så mår de äldre bra.

Vi skall värna om vår personal och arbeta för att behålla kompetensen inom kommunens verksamheter.

Driften av särskilda boenden bör ej konkurrensutsättas så att de boende blir handelsvara för vinstdrivande företag. Vi är för valfrihet när man själv är kapabel att inse vad detta val innebär. Vi vill inte att de äldre används som handelsvara när de inte själv kan fatta beslut om vem som skall handha deras vård.

Det skall finnas möjlighet att välja om man vill bo kvar hemma eller nyttja något av kommunens särskilda boende. Dessa bör finnas i kommundelen där man haft sitt tidigare boende för att underlätta fortsatt kontakt med familj och vänner.

Bjärepartiet vill därför:

 • verka för utbyggnad av boende för kognitiv svikt där de äldre finner gemenskap under trygga former.
 • verka för meningsfull verksamhet med kulturupplevelser och samvaro såväl i som utanför våra äldreboenden.
 • verka för mötesplatser där ensamma kan umgås och bygga sociala nätverk.
 • att fler bostäder anpassas för funktionshindrade.
 • ha särskilda boenden i varje kommundel.

Näringsliv & turism

Vår unika miljö fordrar konstant bevakning. Kommunens miljöprogram måste utvecklas att omfatta allt som påverkar vår miljö.

Som turistkommun är omsorgen om landskapsbilden mycket viktig, vi ska inte bygga bort det som är unikt för Bjäre och som gör att människor vill bo i och besöka bygden.

Alla kommundelar skall få möjlighet att utvecklas, inte bara centralorterna. Vi vill att alla våra samhällen skall göras attraktiva året om genom välskötta grönområden och inbjudande infarter.

Bjäre skall leva året om både vad gäller företagsamhet och turism. Vi vill aktivt marknadsföra vår bygd genom utveckling av varumärket Båstad och Bjäre och profilera Bjäres styrkor. Goda idéer ska ges de bästa förutsättningarna att kunna omvandlas till långsiktigt och hållbart företagande.

Bjärepartiet vill därför:

 • säkerställa den biologiska mångfalden på Bjärehalvön och utveckla ekoturismen samt verka för främjandet av gårdsbutiker och närproducerade livsmedel.
 • bevara Bjäres karaktär genom att förvalta de natur och kulturtillgångar vi har inom kommunen.
 • ordna god tillgång till byggbar mark.
 • förbättra kommunikationerna för människor som behöver pendla till jobb och studier utanför den egna kommunen.
 • skydda våra stadsbilder genom att bevara den unika karaktären av byggnader, gator och grönområden.
 • att de riksintressen för natur och kultur som har utpekats i kommunen skyddas för exploateringar.
 • starta konkreta arbeten med att förbättra miljön på våra grönytor, längs våra stränder och försköna hela Bjärehalvön.

Fritid, föreningsliv & kultur

Båstads kommun är som helhet en fantastisk plats att bo i, besöka och inspireras av, men mer kan göras.
Fler delar av kommunen skall ges förutsättningar för utveckling och upprustning, detta för att kommunen skall genomsyras av delaktighet för alla invånare.

Vi skall stödja ett aktivt föreningsliv inom alla områden som befrämjar god hälsa och social gemenskap.
Fritidsverksamhet och gemensamhetslokaler skall finnas över hela  Bjäre. Detta medför lättillgänglig friskvård för alla åldrar.

Bjärepartiet vill därför:

 • att Bjäre skall få en ännu större attraktionskraft genom att våga satsa på fler alternativ till upplevelser och på en aktiv marknadsföring av hela Bjärehalvön.
 • behålla en levande landsbygd med ett stort kultur- och idrottsutbud.
 • stödja idrottsföreningar, fritidsgårdar och bygdegårdarna.
 • behålla Malenbadet i kommunal regi.
 • ge kommuninvånarna en god service och arbeta aktivt med klimat- och miljöfrågor.
 • göra vackra naturområden tillgängliga för allmänheten genom tex upplevelsestigar och andra anpassningar.
 • verka för fler cykelleder och färdiga cykelpaket.

Miljö

Vår unika miljö fordrar konstant bevakning. Kommunens miljöprogram måste utvecklas att omfatta allt som påverkar vår miljö.

Som turistkommun är omsorgen om landskapsbilden mycket viktig, vi ska inte bygga bort det som är unikt för Bjäre och som gör att människor vill bo i och besöka bygden.

Bjärepartiet vill därför:

 • säkerställa den biologiska mångfalden på Bjärehalvön och utveckla ekoturismen samt verka för främjandet av gårdsbutiker och närproducerade livsmedel.
 • främja ekologisk livsmedelsproduktion
 • utbyggnad av solceller
 • bevara Bjäres karaktär genom att förvalta de natur och kulturtillgångar vi har inom kommunen.
 • ordna god tillgång till byggbar mark. verka för att kommunen har en god planberedskap med byggklara tomter till rimligt pris.
 • att dricksvattenförsörjningen skall baseras på lokalt grundvatten och inte på Bolmens ytvatten.
 • förbättra kommunikationerna för människor som behöver pendla till jobb och studier utanför den egna kommunen.
 • skydda våra stadsbilder genom att bevara den unika karaktären av byggnader, gator och grönområden.
  att de riksintressen för natur och kultur som har utpekats i kommunen skyddas för exploateringar.
 • starta konkreta arbeten med att förbättra miljön längs våra stränder och försköna hela Bjärehalvön.