Yrkande detaljplanen för Båtsmannen 5 m.fl.

BP yrkar att detaljplanen skall omarbetas av följande skäl: 1. Här har en konsekvensanalys tagits fram av experter med avseende på kulturhistoriska värden och påverkan på riksintresset för kulturminnesvård och man kommer till att intresset kommer att påverkas negativt...