Protokoll

Sök i diariet

Fr.o.m. 2021 hittar man protokollen i diariet. Tidigare protokoll ligger kvar och kan ses på sina flikar.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige/protokoll

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ med 41 ledamöter. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Kommunfullmäktige har ett presidium som består av ordförande och två vice ordföranden.

Thomas Andersson (L) är ordförande i Kommunfullmäktige. Jessica Andersson (S) är 1:e vice ordförande och Helena Stridh (BP) är 2:e vice ordförande.

Bjärepartiets ledamöter är följande:

Bo Wendt
Inge Henriksson
Helena Stridh
Marianne Eriksson Mjöberg
Claes Sjögren
Håkon Böcker
Göran Håkansson

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPGIFTER:

 • styrs av Kommunallagen (SFS1991:900)
 • instruktionsmakten (reglementen för nämnder)
 • förordningsmakten (lokala föreskrifter)
 • vetorätt (mot kommunens avstyrkan får tillstånd ej beviljas)
 • beskattningsrätt (kommunalskatt)
 • avgiftsmakten (kommunala taxor och avgifter)

BJÄREPARTIET VILL:

 • att fullmäktiges sammanträden blir populärare
 • få ett ökat intresse vid frågestunden i samband med sammanträden. Dessa frågor måste besvaras på ett korrekt sätt.
 • vi vill förändra möbleringen av sessionssalen. Nu sitter åhörarna bakom politikerna. Åhörarplatserna bör flyttas till sidledes av politikerplatserna.
 • införa något slag av ”medborgarfrågor”, som behandlas i princip på samma sätt som en fråga från någon ledamot.
 • framför allt få bättre beslutsunderlag
 • Har Du förslag eller önskemål var vänlig hör av Dig till någon av fullmäktigeledamöterna.

Alla är välkomna till fullmäktigesammanträdet för att lyssna och naturligtvis ställa frågor vid frågestunden. Ta upp det Du vill förändra eller bara ställ en fråga.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen/protokoll

Kommunstyrelsen arbetar med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kommunens framtid. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och lika många ersättare. Kommunstyrelsen har ansvar för de kommunala råden och utser dess ordförande. Kommunstyrelsens möten är offentliga och öppna för allmänheten, dock ej då man behandlar ärenden som innefattar myndighetsutövning mot enskild eller sekretess.

Samtliga ledamöter:

Johan Olsson Swantstein M – ordf.
Ulf Jiewertz M
Gösta Sandgren M
Kerstin Gustafsson M
Ingela Stefansson S – 1:e v.ordf.
Tomas Nerd S
Bo Wendt Bp – 2:a vice ordf.
Inge Henriksson BP
Hans Grönkvist Obunden
Stefan Olsson C
Gösta Gebauer C
Carolin Gräbner SD
Birgitte Dahlin L

Socialnämnden

Socialnämnden/protokoll

Ordförande: Gösta Sandgren M

Bjärepartiet representeras av Inge Henriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS au)

Arbetsutskott/protokoll

KS au bereder ärenden till kommunstyrelsen (KS) och fattar beslut i ärenden som är delegerade från KS.

Förhandlingsutskott
Kommunen tillsätter ett förhandlingsutskott som består av samma ledamöter som sitter i KS au. Förhandlingsutskottet ansvarar för kommunens lönerevision.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden protokoll

Utbildningsnämnden ansvarar för de strategiska frågorna på kort och lång sikt för all utbildning för barn och unga i Båstads kommun. Nämnden har också ansvar för myndighetsutövning, ekonomi och verksamhet samt uppföljning.

Samtliga ledamöter:
Thomas Nerd S – ordf.
Ingrid Zäther S
Linda Bertilsson Ivarsson M
Susanne Jung M – v.ordf.
Helena Stridh Bp
Marie-Louise Nilsson Bp
Uno Johansson C
Linnea Gunnarsson-Elvertsson C
Mats Lundberg L

Vård- och omsorgsnämnd

Vård- och omsorgsnämnden protokoll

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för strategiska omsorgsfrågor på kort och lång sikt för livskvalitet och självständighet. Nämnden har också ansvar för myndighetsutövning, ekonomi och verksamhet samt uppföljning. Nämnden har nio ledamöter och lika många ersättare.

Samtliga ledamöter:
Ulf Jiewertz M – ordf.
Rustan Svensson M
Kerstin Larsson KD
Iréne Ebbesson S – v.ordf.
Jenny Hamringe L
Marianne Eriksson Mjöberg Bp
Ingrid Edgarsdotter Bp
Claes Sjögren Bp
Ib Nilsson C

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden protokoll

Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning som baseras på lagar och förordningar inom tre områden: miljö, bygg och säkerhet. Myndighetsutövning innebär utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet och skyldighet. Nämnden har sju ledamöter och lika många ersättare.

Samtliga ledamöter

Carl Lilliehöök M – ordf.
Tony Ivarsson M
Ingvar Bengtsson S
Ingrid Nygren L – v.ordf.
Kenneth Larsson C
Ingrid Edgarsdotter Bp
Håkon Böcker Bp