Bjärepartiet anser att inga större ändringar mer än tillkomst av socialnämnd får ske under löpande mandatperiod. De som är invalda till hela mandatperioden i nämnder och kommunstyrelse kan därmed inte förlora sina uppdrag som föreslås vid bantning av styrelse och nämnder. Med hänsyn till förhållandena inom IOF är Bjärepartiet med på att en socialnämnd med 5 ledamöter inrättas från 1-1 2021.

Föreslagen ändring av kommunstyrelsens au med inrättande av ytterligare 2 två au är onödig, fördyrande och innebär att totala sammanträdestiden för tre au blir mycket längre. Det skall väljas tre justeringsmän, dagordningar skall godkännas och fler politiker skall administreras.

Tanken är god med fördjupning i arbetsmarknad, integration, försörningsstöd samt plan- och exploateringsfrågor.

Men detta kan ju ske redan idag med ett au som blir längre och ej slutar till lunch kl.1200.

Med tre au som föreslås blir det ju alldeles nödvändigt att fortsätta efter lunch.

Idag har kommunstyrelsens ordförande, ksau ledamöter, kommunfullmäktige ordförande och nämndsordförande arvoden med olika procentsatser utifrån 90% av riksdagsarvodet.

Föreslagen höjning av t.ex. arvodet för ordförandena i utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden skulle innebära en ökning från 0,90 ggr 20% till 1,0 ggr 30% dvs från 18 till 30% av riksdagsarvodet.

Detta mitt i en mandatperiod när tidigare arvodesberedning så sent som 2014 noggrant inhämtade uppgifter från jämnförbara kommuner i Skåne som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut.

Dessutom diskuterades alla arvoden ingående av gruppledarna hösten 2018 som bland annat innebar en höjning från 85% till 90% av riksdagsarvodet.

Lokal demokrati utövas på valdagen och att ändra politisk organisation under valperioden är därför odemokratiskt.

Vi anser att en minskning av nämnderna inte stärker demokratin och främjar att fler människor engagerar sig politiskt.

Att minska eller avsätta redan valda under denna mandatperiod är inte rättvist och frågan om vilka som skall lämna stärker inte partierna och demokratin.

Förslag som vi tillstyrker:

Inrättannde av socialnämnd och 2:e vise ordförande i nämnder tillstyrkes.

Namnbyte till miljö-och byggnadsnämnd är också bra. Föreslagen flytt av bibliotek, kulturfrågor och ungdomenshus till utbildningsnämnden tillstyrkes.

Slutligen anser Bjärepartiet att föreslagna förändringar förutom de som tillstyrkes enligt ovan ej genomföres under nuvarnade mandatperiod.

För Bjärepartiet

Bo Wendt, Gruppledare