YRKANDE detaljplanen för Båtsmannen 5 m.fl. Vi fick stöd av C.

Bjärepartiet yrkar avslag och att detaljplanen skall omarbetas av följande skäl:

1. Här har en konsekvensanalys tagits fram av experter med avseende på kulturhistoriska värden och påverkan Bjäre på riksintresset för kulturminnesvård och man kommer till att intresset kommer att påverkas negativt av den nya bebyggelsen i kvarteret Båtsmannen då det kommer att dominera sin omgivning visuellt och exploateringsmässigt. Bortförklaringen för godkännande med att kvarteret ligger kollektiv trafiknära och bidrar till en angelägen kommunal och regional förtätning känns krystad och inte helt ärlig.

2. Föreslagna byggnader är alldeles för höga (12,8 m som högst) i förhållande till sin omgivning och nockhöjderna skall tas ner till samma nivå som Focushuset och cykel Svens hus. Lämpligast är att högst tillåta 2 våningar.

3. Det känns som om exploatören lägger ribban för exploateringen och att kommunen bara skall köpa förslaget och utforma detaljplanen med de höga husen. Här är ett exempel där kommunen tidigt måste ha en egen uppfattning hur vi utformar planer i en känslig miljö i centrala Båstad. Här behövs mer samråd där politiken måste bli mer insatt och lägga mer tid på samråd med vår förvaltning.

4. Av remissvaren framgår att förslaget har ett mycket stort motstånd från Båstadborna som satt sig in i förslaget. Många ställer sig bakom föreningen för gamla Båstads yttrande. Vi har aldrig sett ett så kompakt motstånd mot ett planförslag.

5. Vi motsätter oss inte ett lägre mer anpassat byggande med glastaket som kommer att bli en trivselfaktor för de boende.

6. Vi motsätter oss däremot kravet på minst 27 graders taklutning.Det går att sänka taklutningen och därmed husens höjd. Vi förespråkar även samma takfall mot Tennisvägen som mot Köpmangatan. Planen anger 200 kvm butikslokaler. Vi är beredda att att minska eller ta bort kravet mot att man minskar husens höjd. De lägenheter som då försvinner kan inrymmas delvis i butikslokalerna. Vi behöver ej fler butikslokaler med tanke på utvecklingsområdet inom handel och nya lokaler blir mycket dyra och det är för svårt att få lönsamhet i en redan pressad bransch. Dessutom gott om outhyrda lokaler utmed Köpmansgatan.

För Bjärepartiet, Bo Wendt Gruppledare