Vi vill också..

Utveckla kommunen

Bjärepartiet vill att Båstads kommun förblir en attraktiv turistkommun, men vill också utveckla och bredda med fler verksamheter som ska leda till att hela Bjärehalvön ska leva under hela året. Samtidigt vill vi behålla kommunens unik karaktär och miljö.

Detta ska ske genom:

 • aktiv marknadsföring av vår bygd
 • aktivt utveckla och profilera Bjäres styrkor med tonvikt på ekologisk livsmedelsproduktion, turism, natur, utbildning, kultur och småindustri
 • att underlätta och stödja små företagare samt utveckla nätverkssamverkan i företagen
 • arbeta för att modern IT teknik blir tillgänglig för alla

Kommunal förvaltning

Båstads kommun skall vara effektivt styrd och hushålla väl med skattebetalarnas pengar. Utgångspunkten är att behandla de offentliga medlen som om de vore egna. Vår målsättning är att effektivisera den kommunala förvaltning för att frigöra mer resurser till vård, skola och idrotts- och kulturföreningar. Vi vill :

 • utveckla och stärka den lokala demokratin genom att politiker och inte ovalda tjänstemännen styr kommunen
 • förbättra nuvarande nämndsorganisation och öka medborgarinflytandet
 • att kommunalrådet ska svara för en öppen, positiv och kreativ ledning och arbete för kommunen som helhet effektivisera och snabba på handläggning av kommunala ärende genom att minska detaljstyrningen
 • att privatiseringar av kommunal verksamhet skall ske med försiktighet och får inte äventyra kvalitetsnivån

Boende

Bjärepartiet vill uppmuntra inflyttning genom att skapa attraktiva boendemiljöer till rimliga priser samt goda valmöjligheter för den som sätter bo för första gången likväl som för barnfamiljer och senior boende. Vi anser också att höga fastighetspriser försvåras inflyttning för många människor som vill ha ett permanent boende på Bjärehalvön som alternativ till stora staden. Detta ska ske genom att:

 • värna om hyresrätten och uppmuntra nya upplåtelseformer som kooperativa hyresrätter och andra gemensamhetsboende, ägarlägenheter i kommunen
 • skapa bättre förutsättningar för senior- och trygghetsboende och på så sätt få rörlighet på fastighetsmarknaden vilket ger utrymme för unga och nyinflyttade att etablera sig i Båstad kommun
 • Båstadhem skall vara den ledande fastighetsägaren för hyreslägenheter ordna flera kommunala tomter till rimligt pris
 • skapa nya detaljplaner med möjlighet för alla, inte bara höginkomsttagare, att skaffa eget hem

Vård

Alla kommuninvånare som behöver vård ska få ett professionellt och kvalitetsmässigt bra omhändertagande oavsett vårdform. Vi kommer att verka för:

 • utbyggnad av det egna boendet i form av lägenheter med trygghetsboende där de äldre finner gemenskap under trygga former
 • att kvalificerad läkarhjälp ska finns tillgänglig inom hela kommunen
 • att flera bostäder byggs och anpassas för personer med olika funktionshinder att vårdpersonal jobbar med de uppgifter som ingick i deras utbildning.

Behåll Malenbadet under kommunal kontroll

Malenbadet är inte en lämplig verksamhet att privatisera. Idag går biljettintäkter och löner ungefär jämnt upp. Kommunens kostnader är endast kapitalkostnader. En privatentreprenör kommer att dra ner på öppettider och vi riskerar att skötsel och underhåll kan försämras. I Råå , Helsingborg har man både dragit ner på öppettider och sänkt vattentemperaturen Vid ett ev. återtagande av kommunen kan det bli höga kostnader för eftersatt underhåll. Då finns med all säkerhet inte vår duktiga drift personal kvar.

Ängelholm har byggt ny simhall, Laholm och Halmstad har moderna simhallar med äventyrsbad. Vi får inte riskera vårt fina och uppskattade bad. Det måste få kosta lita om vi vill bli det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen. Dessutom är Malenbadet uppskattat av våra sommargäster. Försök istället öka intäkterna genom 10 kort och månadskort.

Bjärepartiet vill inte chansa med en riskabel privatisering!