Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen arbetar med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kommunens framtid. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och lika många ersättare. Kommunstyrelsen har ansvar för de kommunala råden och utser dess ordförande. Kommunstyrelsens möten är offentliga och öppna för allmänheten, dock ej då man behandlar ärenden som innefattar myndighetsutövning mot enskild eller sekretess.

Samtliga ledamöter:
Johan Olsson Swantstein M – ordf.
Ulf Jiewertz M
Gösta Sandgren M
Kerstin Gustafsson M
Ingela Stefansson S – 1:e v.ordf.
Tomas Nerd S
Bo Wendt Bp – 2:a vice ordf.
Inge Henriksson BP
Hans Grönkvist BP
Stefan Olsson C
Gösta Gebauer C
Carolin Gräbner SD
Birgitte Dahlin L