Bjärepartiet vill alldeles speciellt värna om samhällets hjälpbehövande; de gamla, sjuka och funktionshindrade. 
Alla kommuninvånare som behöver vård ska oavsett vårdform få ett professionellt  omhändertagande av högsta kvalitet präglat av empati.

Mår personalen bra så mår de äldre bra.
Vi skall värna om vår personal och arbeta för att behålla kompetensen inom kommunens verksamheter. 

Driften av särskilda boenden bör ej konkurrensutsättas så att de boende blir handelsvara för vinstdrivande företag. Vi är för valfrihet när man själv är kapabel att inse vad detta val innebär. Vi vill inte att de äldre används som handelsvara när de inte själv kan fatta beslut om vem som skall handha deras vård.

Det skall finnas möjlighet att välja om man vill bo kvar hemma eller nyttja något av kommunens särskilda boende.
Dessa bör finnas i kommundelen där man haft sitt tidigare boende för att underlätta fortsatt kontakt med familj och vänner.

Bjärepartiet vill därför:

  • verka för utbyggnad av boende för kognitiv svikt där de äldre finner gemenskap under trygga former.
  • verka för meningsfull verksamhet med kulturupplevelser och samvaro såväl i som utanför våra äldreboenden.
  • verka för mötesplatser där ensamma kan umgås och bygga sociala nätverk.
  • att fler bostäder anpassas för funktionshindrade.
  • ha särskilda boenden i varje kommundel.