Skola och utbildning

Bjärepartiets målsättning är att varje elev ska lämna grundskolan med godkända, konkurrenskraftiga betyg. Kommunens skolor skall ge goda förutsättningar för en fortsatt utbildning i såväl teoretiska som praktiska yrken. För att stimulera inflyttning av barnfamiljer måste skolor finnas nära bostaden.

Vi vill ha bra skolor som är trygga och erbjuder studiero. Vi vill ha nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling av elever och pedagoger. Ingen skall behöva känna obehag för att gå till skolan eller till sin arbetsplats.
Vi vill dessutom säkra att vuxna som har behov av utbildning, såväl teoretisk som praktisk på grundläggande och gymnasial nivå, får tillgång till denna i kommunens egen regi. Detta är viktigt, inte minst för dem som inte har svenska som modersmål.

Bjärepartiet vill därför:

  • bevara den goda kvalitén inom alla skolformer genom god personaltäthet och välutbildade lärare.
  • specialpedagoger och stöd skall finnas för de elever som behöver det.
  • säkerställa en god arbetsmiljö för både elever och lärare.
  • att det skall finnas en väl fungerande grundvux/SFI utbildning.
  • verka för fungerande barnomsorg så att nyinflyttade kan få plats direkt.
  • att särskola och fritids bedrivs i kommunens egen regi för att undvika lång resor och långa dagar.
  • att programmen vid Båstads gymnasieskola ska vara så attraktiva att kommunens ungdom väljer det egna gymnasiet och att elever också kommer från grannkommunerna.