Båstads kommun är som helhet en fantastisk plats att bo i, besöka och inspireras av, men mer kan göras.
Fler delar av kommunen skall ges förutsättningar för utveckling och upprustning, detta för att kommunen skall genomsyras av delaktighet för alla invånare.

Vi skall stödja ett aktivt föreningsliv inom alla områden som befrämjar god hälsa och social gemenskap.
Fritidsverksamhet och gemensamhetslokaler skall finnas över hela  Bjäre. Detta medför lättillgänglig friskvård för alla åldrar.

Bjärepartiet vill därför:

  • att Bjäre skall få en ännu större attraktionskraft genom att våga satsa på fler alternativ till upplevelser och på en aktiv marknadsföring av hela Bjärehalvön.
  • behålla en levande landsbygd med ett stort kultur- och idrottsutbud.
  • stödja idrottsföreningar, fritidsgårdar och bygdegårdarna.
  • behålla Malenbadet i kommunal regi.
  • ge kommuninvånarna en god service och arbeta aktivt med klimat- och miljöfrågor.
  • göra vackra naturområden tillgängliga för allmänheten genom tex upplevelsestigar och andra anpassningar.
  • verka för fler cykelleder och färdiga cykelpaket.