Båstads kommun har som vision: ”Båstads kommun ska året om vara attraktiv att bo och verka i, bygga på tradition och förnyelse, präglas av småskalighet, god miljö, omtanke och generositet”.
En bra vision, men vi måste leva upp till den genom vårt agerande!

Bjärepartiet vill vara en god förvaltare av kommunens ekonomi, miljö, kultur och karaktär. Utveckling för utvecklingens egen skull skall inte vara styrande.Många av kommunens invånare har flyttat hit för miljöns skull, och denna skall därför inte förändras så att den upplevs som försämrad.

Översiktsplaner skall vara aktuella och klart visa var bostadsbyggnation är lämplig för att därigenom vara vägledande för hur kommunen skall utvecklas. Utvecklingen skall styras av kommunens politiker och inte av enskilda exploatörers önskemål.

Det kommunala bostadsbolaget Båstadhem fyller en viktig funktion för kommunens utveckling och invånarnas bästa när marknadskrafterna inte fungerar.

Trots att Båstad är en trygg kommun förekommer både inbrott och olika typer av våldsbrott. Varje invånare måste kunna känna sig säker och trygg i sin bostad och på våra gator och torg.

Bjärepartiet vill därför:

  • verka för att utveckla och förbättra förutsättningar för bra åretruntboende i alla kommundelar.
  • uppmuntra inflyttning genom att skapa attraktiva boendemiljöer, skapa bättre förutsättningar för senior- och trygghetsboende samt ge goda valmöjligheter för den som sätter bo för första gången, likväl som för barnfamiljer och de äldre och för dem med funktionshinder.
  • värna om hyresrätten och uppmuntra nya upplåtelseformer som kooperativa hyresrätter, ägarlägenheter etc.
  • att Båstadhem skall vara den ledande fastighetsägaren för hyreslägenheter.
  • att vi arbetar med förebyggande brottsbekämpning samt att polisstationen är öppen varje dag samt får utökat öppethållande under kvällstid.
  • ha fler synliga poliser inom kommunen för ökad trygghet.
  • stödja grannsamverkan.
  • att det finns träffpunkter för gamla och unga i alla kommundelar.