Interpellation till Miljö-och byggnadsnämnden

Förvaltningen har på delegation fattat beslut om bygglov för en avfallsanläggning för återvinning av trä-och trädgårdsavfall i Grevie vid Bjäre in. Utfarten på länsvägen är redan hårt belastad.

Inriktningsdokument för Grevie 2017 anger att trafikförbättrande åtgärder skall vidtagas i området. Ärenden av större vikt och principiell vikt skall tas av nämndens politiker.

Avfallsanläggningar är svårplacerade och många har synpunkter. 2019 inkom synpunkter från industrier i Förslöv som gjorde att kommunledningen backade kring en placering inom Bjäredalens industriområde.

Med stöd av ovan finner jag det anmärkningsvärt att miljö- och byggtjänstemän tar ett så stort och viktigt ärende på delegation. Man har inte ens bemötat sig att remittera ärendet till trafikverket.

Jag har genom åren noterat att mer och mer delegeras och att nämnden ställs inför fullbordat faktum.

Hur ser du på att detta ärende beslutades på delegation? Är du beredd att snarast se över nuvarande delegationsordning och överföra mer makt till politiken?

Bo Wendt
Bjärepartiet