Vård och omsorg

Bjärepartiet  vill alldeles speciellt värna om samhällets hjälpbehövande; de gamla, sjuka och funktionshindrade. Vi vill därför införa en självständig ”ombudsman” som kan föra deras talan gentemot vårdens kvalitet. Alla kommuninvånare som behöver vård ska oavsett vårdform få ett professionellt  omhändertagande av högsta kvalitet präglat av empati.

Servicegarantier skall vara tvingande gentemot utföraren.

Vi skall värna om vår personal och arbeta för att behålla kompetensen inom kommunens verksamheter. Detta kan i vissa fall innebära ökad personaltäthet, med höjda kostnader som kan finansieras via effektiviseringar, och i nödfall, höjda skatter och/eller ökade avgifter.

Driften av särskilda boenden bör ej ”konkurrensutsättas” så att de boende blir handelsvara för vinstdrivande företag.

Det skall finnas möjlighet att välja om man vill bo kvar hemma eller nyttja något av kommunens särskilda boende. Dessa bör finnas i kommundelen där man haft sitt tidigare boende för att underlätta fortsatt kontakt med familj och vänner.

Vi är för valfrihet när man själv är kapabel att inse vad detta val innebär. Vi vill inte att de äldre används som handelsvara när de inte själv kan fatta beslut om vem som skall handha deras vård.

Bjärepartiet vill därför:

  • verka för en oberoende ombudsman som kan stödja dem  som inte själv kan föra sin talan.
  • verka för utbyggnad av trygghetsboende där de äldre finner gemenskap under trygga former.
  • verka för meningsfull verksamhet med kulturupplevelser och samvaro såväl i som utanför våra äldreboenden.
  • verka för mötesplatser där ensamma kan umgås och bygga sociala nätverk.
  • att kvalificerad läkarhjälp ska finnas tillgänglig inom vårdboendet.
  • att fler bostäder anpassas för funktionshindrade.
  • ha särskilda boenden i varje kommundel.
  • verka för att Ängelholms sjukhus finns kvar som ett kvalificerat närsjukhus.