Boende och byggande

Båstads kommun har som vision: ”Båstads kommun ska året om vara attraktiv att bo och verka i, bygga på tradition och förnyelse, präglas av småskalighet, god miljö, omtanke och generositet”.
En bra vision, men vi måste leva upp till den genom vårt agerande!

Kommunens utveckling skall inte enbart bygga på befolkningsökning.

Bjärepartiet vill vara en god förvaltare av kommunens ekonomi, miljö, kultur och karaktär.

Utveckling för utvecklingens egen skull skall inte vara styrande.

Många av kommunens invånare har flyttat hit för miljöns skull, och denna skall därför inte förändras så att den upplevs som försämrad.

Översiktsplaner skall vara aktuella och klart visa var bostadsbyggnation är lämplig för att därigenom vara vägledande för hur kommunen skall utvecklas. Utvecklingen skall styras av kommunens politiker och inte av enskilda exploatörers önskemål.

Det kommunala bostadsbolaget Båstadhem fyller en viktig funktion för kommunens utveckling och invånarnas bästa när marknadskrafterna inte fungerar.

Trots att Båstad är en trygg kommun förekommer både inbrott och olika typer av våldsbrott. Varje invånare måste kunna känna sig säker och trygg i sin bostad och på våra gator och torg.

Räddningstjänsten och dess personal, såväl anställd som frivillig, är vi stolta över. Med sina FIP-bilar (Första Insats Person) och sin IVPA-funktion (I Väntan På Ambulans) får vi snabb hjälp innan full styrka hinner fram. En litet kvarstående behov är dock att rökdykning kräver insatser från flera stationer.

Bjärepartiet vill därför:

 • verka för att utveckla och förbättra förutsättningar för bra åretruntboende i alla kommundelar.
 • uppmuntra inflyttning genom att skapa attraktiva boendemiljöer, skapa bättre förutsättningar för senior- och trygghetsboende samt ge goda valmöjligheter för den som sätter bo för första gången, likväl som för barnfamiljer och de äldre och för dem med funktionshinder.
 • värna om hyresrätten och uppmuntra nya upplåtelseformer som kooperativa hyresrätter, ägarlägenheter etc.
 • att Båstadhem skall vara den ledande fastighetsägaren för hyreslägenheter.
 • omedelbart stoppa utförsäljningen av Båstadhems bostäder.
 • att nuvarande polisverksamhet utvidgas för förebyggande brottsbekämpning samt att polisstationen är öppen varje dag samt får utökat öppethållande under kvällstid.
 • ha fler synliga poliser inom kommunen för ökad trygghet.
 • aktivt stödja Nattvandrarna och Föreningen för ett narkotikafritt samhälle.
 • verka för att möjlighet till rökdykning finns vid varje brandstation.
 • stödja grannsamverkan.
 • att ungdomsgårdarna är öppna även under sommartid.