Yrkande detaljplanen för Båtsmannen 5 m.fl.

BP yrkar att detaljplanen skall omarbetas av följande skäl:

1. Här har en konsekvensanalys tagits fram av experter med avseende på kulturhistoriska värden och påverkan på riksintresset för kulturminnesvård och man kommer till att intresset kommer att påverkas negativt av den nya bebyggelsen i kvarteret Båtsmannen då det kommer att dominera sin omgivning visuellt och exploateringsmässigt.

Bortförklaringen för godkännande med att kvarteret ligger kollektiv trafiknära och bidrar till en angelägen kommunal och regional förtätning känns krystad och inte helt ärlig.

2. Föreslagna byggnader är alldeles för höga (12,8 m som högst) i förhållande till sin omgivning och nockhöjderna skall tas ner till samma nivå som Focushuset och cykel Svens hus.

Lämpligast är att högst tillåta 2 våningar.

3. Det känns som om exploatören lägger ribban för exploateringen och att kommunen bara skall köpa förslaget och utforma detaljplanen med de höga husen. Här är ett exempel där kommunen tidigt måste ha en egen uppfattning hur vi utformar planer i en känslig miljö i centrala Båstad. Här behövs mer samråd där politiken måste bli mer insatt och lägga mer tid på samråd med vår förvaltning.

4. Av remissvaren framgår att förslaget har ett mycket stort motstånd från Båstadborna som satt sig in i förslaget. Många ställer sig bakom föreningen för gamla Båstads yttrande.

Vi har aldrig sett ett så kompakt motsånd mot ett planförslag.

5. Vi motsätter oss inte en lägre mer anpassad byggande med glastaket som kommer att bli en stor trivselfaktor för de boende.

För Bjärepartiet

Bo Wendt, Gruppledare

Yrkande KS 201208

Prestigefull investering hotar välfärden

Kommunledningens prestige att inte ompröva Båstads största investering genom tiderna hotar framtida välfärd.

Kommunrevisionen rikttade skarp kritik mot kommunledningens bristande kontroll på investeringar i början av året och att investeringsutrymmet framöver är mycket begränsat.

Vi finner nu att kommunledngen (Samverkan för Bjäre) har valt att prioritera V Karup skola på bekostnad av skolor i våra orter med stora företag som Lindab och Nolato, tillfällig återvinningsanläggning samt medel för framtida markköp för industrimark.

I juni behandlades investeringsbudget för 2021.Endast Samverkan och Bjärepartiet valde att lägga fram en budget. Samverkans dominerades helt av V Karup skola som begränsar i stort sett allt annat investeringsutrymme närmaste åren.

Investeringen på 140 mkr är den största i kommunens historia och upptar större delen av investeringsutrymmet för 2021 och 2022.

Den blir inte mindre riskfylld med tanke på corona och de starkt minskade skatteintäkter vi kommer att få de närmaste åren.

Bjärepartiet följer utvecklingen noga och inser vikten av stark ekonomi .

I dessa osäkra tider valde vi att behålla Torekov skola med upprustning för 10 mkr och 20 mkr för upprustning av V Karup skola. Genom att ej bygga nytt i VK miskar vi investeringbudgeten med ca 100 mkr för 2021-2022.

Vi har haft väldigt svårt att förstå bygget av stor skola i V Karup med tanke på att endast 20 eleverr kommer från själva byn och att bygget skall ske på bekostnad av skola i mycket större Torekov och att det ej blir någon skola framöver i Grevie.

Vid omröstning mellan Bjärepartiets budget och samverkans vann som väntat Samverkans . Prestige gick som vanligt före sunt förnuft.

De fyra goda åren med Bp vid styret och med ett samlat resultat på närmare 60 mkr är idag ett minne blott.

För Bjärepartiet

Bo Wendt och Inge Henriksson